Szolgáltatási feltételek

Szolgáltató és szolgáltatást igénybevevő meghatározása

 1. Szolgáltatást végző társaság, továbbiakban mint Szolgáltató a PC-Tools Betéti Társaság ( adószám: 24584469-2-13, közösségi adószáma: HU24584469 ).
 2. Szolgáltató székhelye: Magyarország, 2131 Göd,Erzsébet liget utca 26-36./B3
 3. A szolgáltatást igénybe vevő lehet magán- vagy jogi személyiséggel rendelkező szervezet.
 4. A szolgáltatást igénybe vevő továbbiakban mint Megrendelő szerepel.
 5. A Megrendelő a megrendeléskor a Szolgáltatóval szerződést köt a szolgáltatás igénybevételéről.
 6. A Szolgáltatói szerződés mellékletét képezi a Szolgáltatási feltételek dokumentuma, amely pdf formátumban is elérhető oldalunkon.
 7. A szolgáltatási szerződés lehet írásban foglaltak vagy szóbeli megállapodás alapján. Szóbeli megállapodás esetén a Szolgáltató elektronikus formában küldi meg a szolgáltatási adatokat a Megrendelő részére.

Szolgáltatás meghatározása

 1. A szolgáltatás kiterjed a Szolgáltató illetve a Megrendelő által biztosított GPS nyomkövető egységek adatainak fogadására, feldolgozására és a Megrendelő felé való adatközlésre a Megrendelő által megadott elérhetőségire.
 2. A szolgáltatás végrehajtásához szükséges GSM SIM kártyát biztosíthatja a Megrendelő is, illetve szolgáltatás egységként a Szolgáltató is biztosíthatja.
 3. A szolgáltató által biztosított GSM SIM kártya a Szolgáltató tulajdonát képezi. Annak meghibásodása esetén a Szolgáltató térítésmentesen biztosít új GSM SIM kártyát a Megrendelő által üzemeltetett berendezésébe.
 4. A Megrendelő hibájából történő GSM SIM kártya elvesztése vagy a GSM SIM kártya másirányú, nem a GPS eszközben való használata esetén a Megrendelő kártérítésre jogosult. A kártérítés összegét a "Szolgáltatási feltételek melléklete" cím alatt található tételes felsorolás tartalmazza.
 5. A GSM SIM kártya kizárólag adatforgalomra használható. A GSM SIM kártya beszéd hívás fogadására vagy indítására nem használható, az GSM szolgáltatói szinten letiltásra kerül.
 6. A GSM SIM kártya SMS fogadására alkalmas, de SMS küldés szolgáltatás letiltásra kerül a Szolgáltató által beállítottak alapján.
 7. A GSM SIM szolgáltatás havi díját a  "Szolgáltatási feltételek melléklete" cím alatt található tételes felsorolás tartalmazza.
 8. A Megrendelő által igényelt SMS szolgáltatás bekapcsolható, az külön elszámolásban, a következő pénzügyi elszámoláskor kerül felszámításra, tételes kimutatás mellékletével. SMS szolgáltatás díját a "Szolgáltatási feltételek melléklete" cím alatt található tételes felsorolás tartalmazza.
 9. A GPS eszközök által továbbított adatokat a Szolgáltató szerverén 90 napig 128 bites titkosított formában tárolja és annak eléréséről kizárólag a Megrendelő felé biztosítja.
 10. A szolgáltatást kizárólag a Megrendelő és a Szolgáltató adminisztrátora érheti el.
 11. A Szolgáltató kiköti, hogy a Megrendelőnek átadott belépési adatokat a Megrendelő biztonságosan kezeli, azt saját felelősségére adja át harmadik személynek. A Szolgáltató harmadik személy által elkövetett meghibásodásért felelősséget  nem vállal.
 12. A Szolgáltató kijelenti, hogy az adatokat biztonságosan kezeli, azt a mindenkori hatályos adatkezelési szabályoknak megfelelően alkalmazza.
 13. A Szolgáltató minden olyan felkérést elutasít amely a Megrendelő adataira vonatkozik, azokat az adatokat semmilyen formában harmadik személynek ki nem adja.
 14. Adatokat kizárólag bírói vagy nyomozó hatóság jogerős kérésre adja ki a kikérő jogosult hatóságnak.
 15. A GPS által biztosított és szerverünkön tárolt adatokat családi vagy hozzátartozói megkeresésre sem adunk ki.
 16. A szolgáltatás kizárólag az adatok fogadására és azok megjelenítésére terjed ki. Azok valódiságára vonatkozóan a Szolgáltató nem vállal felelősséget.
 17. A szolgáltatás élőerős felügyeletet nem teljesít! A Beállított eseményeket a Szolgáltató által üzemeltetett szerver berendezés automatikusan továbbítja a Megrendelő által megadott elektronikus elérhetőségeire.
 18. A szolgáltatás nem a törvény által meghatározott biztonságtechnikai szolgáltatás, ennek megfelelően az esetleges gépjármű, vagy megfigyelt eszköz eltulajdonításából eredő kártérítésre a Szolgáltató nem kötelezhető.
 19. A GPS nyomkövető egységek beszerelését szakképzett személy végezheti.
 20. A szolgáltatás hatásköre csak és kizárólag a megfigyelt vagy üzemeltetett egység nyomkövetésére szolgál.
 21. A szolgáltatást a Szolgáltató saját tulajdonát képező számítástechnikai berendezésen végzi. A berendezéshez kizárólag a Szolgáltató által meghatározott egyetlen személy férhet hozzá.
 22. Szerverberendezéshez való hozzáférésre engedélyt kapott a Szolgáltató ügyvezető igazgatója ( Medveczki Zoltán ).
 23. A szerver és informatikai berendezések fizikai elhelyezése a SzerverNet International Kft által biztosított szerver hostban található ( 1132 Budapest Victor Hugo utca 18-22./5. ). A szerver host igénybevételéről a Szolgáltató és a Szervernet International Kft. között kötött szerződés keretin belül kerül sor. A szerződés kiköti, hogy kizárólag a Szolgáltató által meghatározott személy jogosult, előre bejelentett időpontba a szerver vagy egyéb informatikai eszköz fizikai hozzáféréséhez, oly módon, hogy a meghatározott egységet a Szervernet Kft. technikusa a személyesen megjelent és irataival igazolt személynek a gépterem területéről az ügyfél területre szállítja és ott felügyelet alatt végezheti el a felmerült feladatokat. A Szerver vagy informatikai eszköz elszállítása csak és kizárólag bejelentett módon, írásban és telefonban egyaránt megerősítve a Szervernet Kft engedélyével lehetséges. A berendezésekhez harmadik személy nem férhet hozzá.
 24. A szerver berendezésen minden szoftver és alkalmazott applikációk egyedi jelszóval védettek.
 25. A szerver berendezésen futtatott és alkalmazott szoftvertermékek a Szolgáltató tulajdonát képezik.
 26. Szerveroldali szolgáltatások felsorolása:
 27. Meghatározott területre belépés - e-mail üzenet
 28. Meghatározott területre kilépés - e-mail üzenet
 29. Gyorshajtás ( 140km/h felett ) - e-mail üzenet
 30. Alacsony akkumulátorszint - e-mail üzenet
 31. Motor indítás ( ACC ) - e-mail üzenet
 32. Szöveges üzenet érkezése készülékre ( amelyik GPS támogatja ) - e-mail üzenet
 33. SOS üzenet - e-mail üzenet / SMS üzenet szerver oldal
 34. Ütközés - e-mail üzenet / SMS üzenet szerver oldal
 35. Tápfeszültség megszűnése - e-mail üzenet / SMS üzenet szerveroldal 
 36. Elektronikus levél üzenetek mellé kérhető a megrendelés megkötésekor SMS üzenet küldés is külön szolgáltatási díj ellenében. A 30-31-32-es pontokban meghatározott esetekben a szolgáltatási díj tartalmazza a SMS költségeket, azok külön nem kerülnek felszámításra.

Szolgáltató és Megrendelő jogai és kötelessége

 1. A szolgáltató a megrendelt szolgáltatásról a szolgáltatás megkezdése előtt számlát vagy díjbekérőt állít ki, továbbá Pénzügyi bizonylat.
 2. A Pénzügyi bizonylatot a Szolgáltató a Megrendelő részére elektronikus úton küldi meg.
 3. A Pénzügyi bizonylatot a Szolgáltató által előfizetett Szamlazz.hu rendszerén keresztül állítja ki és a rendszer elektronikus levelezési rendszerén keresztül küldi el a Megrendelő által megadott elektronikus levelezési címére.
 4. A Pénzügyi bizonylatot a szolgáltatási idő lejárta előtt 30 nappal de legkésőbb a szolgáltatás idő lejárta után 8 nappal állítja ki és küldi meg a Megrendelő részére.
 5. A megrendelés időtartamát a Megrendelővel megegyezve határozzuk meg, ami lehet 3-6-12 hónapos vagy ettől eltérően nagyobb intervallum.
 6. A Pénzügyi bizonylat kiállítása és megküldése után a Megrendelőnek lehetősége van a megrendelés módosítására vagy annak lemondására esetleg felfüggesztésére.
 7. A Megrendelőnek joga van a szolgáltatást a szolgáltatás lejárta előtt 30 nappal írásban, indoklás nélkül felmondani. Felmondás esetén a szolgáltatás megszűnésekor, amennyiben a Szolgáltató által biztosított GSM SIM kártyát használta GPRS kapcsolathoz, a GSM SIM kártyát a Szolgáltató részére kötelező visszajuttani saját költségére.
 8. A Megrendelőnek joga van a szolgáltatás felfüggesztésének kérését a szolgáltatás lejárta előtt 30 nappal. Ez esetben a Szolgáltató a szolgáltatás előfizetésének lejárta után napon felfüggeszti az adatfogadást, a rendszer elérését és amennyiben a Szolgáltató által biztosított és tulajdonát képező GSM SIM kártya biztosítja a GPRS kapcsolatot azt blokkolja.
 9. A Megrendelő által kért felfüggesztés időtartama nem haladhatja meg a 12 hónapot.
 10. Amennyiben a Megrendelő SMS szolgáltatást igényelt a GSM SIM kártyájára vagy a szerverszolgáltatás igénybevételekor külön SMS szolgáltatást igényelt, úgy a felfüggesztést követően a Szolgáltató jogosult a SMS szolgáltatási díjak pénzügyi szolgáltatására.
 11. A Megrendelő a határidőre való díj nem fizetése esetén a Szolgáltató 3 alkalommal, a számlázó rendszerében automatikusan beállított időintervallumonként értesítést küld a Megrendelő elektronikus címére. Amennyiben a Megrendelő ezek után sem teljesíti fizetési kötelezettségét a Szolgáltató a szolgáltatást felmondottnak tekinti és a Megrendelő által igénybe vett szolgáltatásokat 30 napra felfüggeszti, majd a 31-ik napon a rendszerből véglegesen törli.
 12. Amennyiben a Megrendelő a felfüggesztés alatt teljesíti a Pénzügyi bizonylatot, úgy a rendszerben újra aktiválása megtörténik, egyéni elbírálás alapján késedelmi kamat számítható fel. Ez esetben a felfüggesztési idő is előfizetési időnek számít.
 13. Amennyiben a szolgáltatás a Szolgáltató által biztosított GSM SIM kártya igénybevételével történik, úgy a Megrendelő köteles a GSM SIM kártyát a Szolgáltató részére a szolgáltatás megszünésétől számított 30 napon belül visszajuttatni. A Megrendlő ezt elmulasztja, úgy a Szolgáltató jogosult a GSM SIM kártya értékét a Megrendelővel szemben behajtani. A kártérítés összegét a "Szolgáltatási feltételek melléklete" cím alatt található tételes felsorolás tartalmazza.
 14. A Szolgáltató a kártérítés összegétől közös megállapodás esetén eltekinthet, erről írásos feljegyzés készül, melyet a Megrendelő részére elektronikus úton küldi meg a Szolgáltató.
 15. A Szolgáltató bruttó 50,000.- Ft feletti tartozás esetén jogosult a Megrendelővel szemben behajtási eljárást kezdeményezni, melynek összege és költségei a tartozáson és annak kamatain felül a Megrendelőt terheli.
 16. Amennyiben a Megrendelő az általa üzemeltetett megfigyelt egységet értékesíti, és azt a szolgáltatást biztosító GPS eszközzel egyetemben teszi meg, úgy a szolgáltatási díj fizetési kötelessége az eredeti Megrendelőt terheli minaddig ameddig azt fel nem mondja. Az esetleges GSM SIM kártyára vonatkozó kötelességeket a "GSM SIM kártya felhasználási feltételei" menüben olvasható.
 17. Amennyiben a Megrendelő az általa üzemeltetett és megfigyelt járművet értékesíti olyan formában, hogy az értékesített jármű helyett új járművet szerez be és abba az előző járműből átszerelteti a GPS eszközt, a szolgáltatási szerződés jogfolytonos marad, annak adminisztratív költsége a Megrendelőt nem terheli.
 18. Amennyiben a tulajdonos váltás esetén az új tulajdonos szolgáltatást igényli, úgy az eredeti Megrendelővel a szolgáltatási szerződést az egységre vonatkozóan megszünteti és az új tulajdonossal új szolgáltatási szerződést köt.
 19. Tulajdonos váltás esetén amennyiben a szolgáltatást az új tulajdonos igénybe kívánja venni, a szolgáltatási rendszerben a GPS egység régi Megrendelőnél nyílvántartott azonosítója megszüntetésre kerül, majd az új Megrendelőnek új felhasználói adatok mellett ismételten regisztrálásra kerül. Az új Megrendelő az eredeti Megrendelő adatait, útvonal adatokat, GEO adatokat, eseményeket és egyéb adatait nem éri el, mivel az új Megrendelő felvételekor ezen adatok automatikusan törlésre kerülnek.
 20. A Megrendelő értesítési adatainak megváltozása esetén köteles a Szolgáltatót haladéktalanul értesíteni.

GSM SIM kártya felhasználási feltételei

 1. A Szolgáltató által biztosított GSM SIM kártya tulajdon joga a Szolgáltatót illeti meg.
 2. A Szolgáltató GSM SIM kártyát kizárólag a Szolgáltató által üzemeltetett szolgáltatás eléréshez biztosít. Egyéb felhasználási területhez GSM SIM kártya nem igényelhető, annak igényét a Szolgáltató visszautasítja.
 3. A Szolgáltató GSM SIM kártyát a Szolgáltató által forgalmazott, vagy biztosított GPS berendezéshez a Szolgáltató által üzemeltetett szolgáltatáshoz biztosít. Amennyiben a Megrendelő saját tulajdonú, más forgalmazótól beszerzett berendezésbe kíván GSM SIM kártyát igényelni és azzal igénybe venni a szolgáltatást, azt közös megegyezés és Szerződésben foglaltak alapján a Szolgáltató egyéni elbírálás alapján biztosíthat, annak figyelembe vételével, hogy a havi adatforgalom a Szerződésben meghatározott adatforgalmi mennyiséget nem haladhatja meg. Némely GPS eszközök képesek videó vagy fénykép továbbítására is, ennek üzemeltetésére a havi 10MByte-os adatforgalmi keret nem elegendő, így azok üzemeltetésére a Szolgáltató külön forgalmi keretet és díjat határozhat meg.
 4. A Megrendelő havi díj ellenében kizárólag csak a GPS egység és a központi szerverrel való GPRS adatkapcsolatra használhatja fel.
 5. A GSM SIM kártya havi 10Mbyte adatforgalomra beállított adatforgalmi kerettel rendelkezik, amely adatforgalmi díjat a "Szolgáltatási feltételek melléklete" tartalmazza.
 6. A havi adatforgalmi maradvány a következő hónapra nem vihető át.
 7. A GSM SIM kártya maximális adatforgalmi kvótája havi 20MByte adatforgalra van beállítva. Ennek elérése esetén a GSM SIM kártya blokkolásra kerül, melyről a Szolgáltató a GSM szolgáltatótól írásos értesítést kap.
 8. A Szolgáltató az adatforgalmi egységet mérések alapján állapította meg, amelyet az alkalmazott berendezések által generált adatforgalmi kimutatások határoztak meg.
 9. Az adatforgalmi keret meghatározása egy átlagos, napi 16 órás adatforgalomra kalkulált adatforgalmi mennyiség, amelyet egy GPS egység 15 másodpercenkénti adása határoz meg.
 10. A 10Mbyte-os adatforgalmi keret túllépése esetén a Szolgáltató további adatforgalmi díjra jogosult, amely minden megkezdett 10Mbyte/hó/egység esetén értendő.
 11. A túlforgalmazási díjat a Szolgáltató havonta de legkésőbb a szolgáltatás következő periódusának Pénzügyi bizonylata tartalmazza. A túlforgalmazási adatról a Szolgáltató írásban értesíti a Megrendelőt.
 12. Amennyiben a Megrendelő 10db vagy annál magasabb szolgáltatási egységgel rendelkezik, úgy a Szolgáltató úgynevezett "Flotta adatforgalom" keretében kezeli a Megrendelő által bérelt GSM SIM kártyákat, erről a Megrendelőt írásban értesíti.
 13. A "Flotta adatforgalom" a bérelt GSM SIM kártya darabszáma szorozva 10MByte/hó keretet tartalmaz. ( Ennek alapján egy 10 GSM SIM szerződéssel rendelkező Megrendelő havi adatkerete 100Mbyte.)
 14.  Abban az esetben, ha a Megrendelő "Flotta adatforgalma" összességében nem éri el a meghatározott adatforgalmat, de egy vagy több GSM SIM kártya havi 10MByte adatforgalmat meghaladja, a Szolgáltató nem állít ki adatforgalmi túllépés miatt Pénzügyi bizonylatot.
 15. Amennyiben a "Flotta adatforgalom" egy vagy több GSM SIM kártya kiemelkedően magas adatforgalmat generál, a Szolgáltató fenntartja a jogot az adatforgalom felülvizsgálatára. Amennyiben a szerver és a berendezés amelybe a regisztrált GSM SIM kártya közötti adatforgalom mennyisége 10%-ban eltér, úgy a Szolgáltató jogosult a GSM SIM kártya által forgalmazott adatmennyiség forgalmi költségét a Megrendelő felé pénzügyileg ráterhelni, és azt a Megrendelő köteles teljesíteni, melynek díjtételét a "Szolgáltatási feltételek melléklete" tartalmazza.
 16. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy és amennyiben a Megrendelő által bérelt GSM SIM kártya adatforgalma indokolatlanul magas adatforgalmat ( a szokásostól eltérő adatforgalmat ) generál a GSM SIM kártyát ideiglenesen blokkolja, annak adatforgalmi változásának kivizsgálásáig.
 17. Amennyiben bebizonyosodik, hogy a Megrendelő a GSM SIM kártyát a GPS egységből eltávolította és annak adatforgalmának terhére saját céljaira használta fel, a Szolgáltató azonnali hatállyal felbontja a Megrendelővel kötött Szolgáltatási szerződést és a többlet forgalmazásból eredő kártérítésre jogosult, amely összegét a "Szolgáltatási feltételek melléklete" tartalmazza.
 18. A GSM SIM kártya kizárólag adatforgalomra használható, amelyet a GSM SIM kártya forgalmazó cég ( Things Mobil gmbh. ) állít be és az nem változtatható meg.
 19. A GSM SIM kártya SMS szolgáltatásra is alkalmas. Az SMS szolgáltatást a Szolgáltató a beépítés és aktíválás alkalmával letiltja. A Tiltás feloldható a Megrendelő kérésére, de ennek költsége és az üzenetek utáni költség a Megrendelőt terheli. A GSM SIM kártya által kezdeményezett SMS díját a "Szolgáltatási feltételek melléklete" tartalmazza.
 20. Az SMS díjakat a Szolgáltató tételes elszámolás mellett havonta, de legkésőbb a szolgáltatás következő Pénzügyi bizonylata tartalmazza.
 21. A GSM SIM kártya meghibásodása esetén a Szolgáltató díjmentesen biztosítja a GSM SIM kártya cseréjét.
 22. A Megrendelő köteles a Szolgáltatót 24 órán belül értesíteni abban az esetben, ha szolgáltatást biztosító GSM SIM kártyát eltulajdonították. Az eltulajdonításból származó kár a Megrendelőt terheli abban az esetben, ha arról a Szolgáltatót 24 órán belül nem értesíti.
 23. A Szolgáltató által biztosított GSM SIM kártya adatkerettel való feltöltése, biztosítása a szolgáltatási díj ellenértékeként a Szolgáltató kötelessége és hatáskörébe tartozik.
 24. A szolgáltatás a Megrendelő vagy a Szolgáltató által kezdeményezett megszüntetése esetén a szolgáltatásban igénybe vett GSM SIM kártyát a megszüntetést követő 30 napon belül köteles a Megrendelő részére eljuttatni, melynek költsége a Megrendelőt terheli. Ennek elmulasztása esetén a Szolgáltató jogosult a GSM SIM kártya árának pénzügyi teljesítésére, melyet a Megrendelő a Pénzügyi bizonylatban meghatározott módon teljesíteni. Ennek költségét a "Szolgáltatási feltételek melléklete" tartalmazza.
 25. A Szolgáltató által biztosított GSM SIM kártya csak a Megrendelő szolgáltatását biztosítja. Harmadik személynek a GSM SIM kártyát átadni vagy annak berendezésébe átszerelni tilos.
 26. Amennyiben a Megrendelő az általa megfigyelt egységet és azt a beszerelt és üzemeltetett GPS egységgel értékesíti, úgy a szolgáltatási szerződés mindaddig az eredeti Megrendelőt terheli, ameddig azt fel nem mondja, a szolgáltatást biztosító GSM SIM kártyát a Szolgáltatónak vissza nem szolgáltatja. Amennyiben az új tulajdonos a szolgáltatást tovább igényli úgy a Szolgáltató az eredeti Megrendelővel a szolgáltatást az adott egységre megszünteti, majd az új Megrendelővel új szolgáltatási szerződést köt. Az értékesítést követően a Megrendelő köteles a Szolgáltatót írásban értesíteni.
 27. A Szolgáltató az értékesített eszközbe szerelt GSM SIM kártyát az értesítéstől számított 1 órán belül blokkolja, és mindaddig blokkolt állapotban tartja ameddig az új tulajdonos szerződést nem köt vagy a GSM SIM kártyát a Szolgáltatónak vissza nem juttatja.
 28. Az értékesítés, tulajdonváltás értesítésének elmulasztása esetén minden költség az eredeti Megrendelőt terheli.
 29. Tulajdonváltás értesítése a Szolgáltató felé nem terjedhet ki az új tulajdonos adataira.
 30. Tulajdonváltás nem jogfolytonos.

Garancia vállalás

A Szolgáltató az általa forgalmazott GPS eszközökre az értékesítést követő 12 hónapig csere garanciát vállal.

A Szolgáltató amennyiben a Megrendelő Szolgáltatási szerződést köt a Szolgáltatóval, úgy a GPS eszközre, túlmenően a 12 hónapos garancia vállalástól, mindaddig csere garanciát vállal, míg a szolgáltatási szerződés fenn áll.

A Garancia vállalás nem terjed ki az eszköz eltulajdonítása esetére, szándékos rongálás esetére továbbá abban az esetben amikor a Megrendelő a felhasználási objektumot eszközzel együtt értékesíti ( tulajdon váltás ).

Szolgáltatás üzemeltetés

 1. Szolgáltató saját tulajdonú számítástechnikai eszközökkel biztosítja a szolgáltatás üzemeltetését.
 2. Szerver elhelyezése a Szervernet International Kft. host szolgáltatás igénybevételével történik. Informatikai berendezések fizikai elhelyezése: Magyarország, 1132 Budapest Victor Hugo utca 18-22./5.
 3. GSM szolgáltató: Things Mobil srl, Italy, 20129 Milano Piazza Luigi di Savoia 22., Regisztrációs száma: 09882960967, IoT GSM datacard
 4. SMTP szolgáltató: Xet Kft. H-1115 Budapest, Fraknó u. 8. B 1/4
  EU VAT: HU 24865690
 5. GEO lokáció: OpenCage GmbH Friedrich-Ebert-Str. 7 48153 Münster, Germany Company Reg. Münster HR B 17983, VAT Reg No: DE323788688

Alkalmazott informatikai immateriális eszközök:

 1. Szerver rendszerszoftver: Windows 2008 Server R2
 2. Nyomkövető rendszer: TracCar V4.12 nyomkövető rendszer
 3. PHP, adatbázis kezelő: WAMP Server 3.2.0
 4. Adatbázis: MySQL 8.0.2 jelszóval védett, recordok 128bit-es titkosítással
 5. WEB server: Abys V3.2 Server
 6. SMS szerver: Diafaan SMS Server V4.3.0.2
 7. Levelező szerver: 1st Mail server V4.0.8
 8. WEB oldal: WebNode szolgáltatás

Szolgáltatási feltételek melléklete

Szolgáltatási díjak

 • Nyomkövetési szolgáltatási díj havi nettó 900.- Ft/hó ( Bruttó 1,143.-Ft )
 • Nyomkövetési szolgáltatás díjfizetési rendszeressége 3-6-12 hónap. ( Szerződésben ettől eltérő rendszeresség kiköthető. )
 • GSM SIM adatforgalmi díj, 10MByte/hónap nettó 450.- Ft/hó ( Bruttó 572.- Ft )
 • GSM SIM túlforgalmazási díj megkezdett 10MByte nettó 800.- Ft/10MByte ( bruttó 1016.- Ft )
 • GSM SIM kártya díja elvesztés, megtartás esetén nettó 5,000.- Ft ( bruttó 6,350.- Ft )
 • Nyomkövetési szolgáltatás felfüggesztése/újra aktiválása díjmentes
 • GSM szolgáltatás felfüggesztése/újra aktiválása díjmentes
 • GSM SIM kártya pótlása meghibásodás esetén díjmentes
 • Megrendelés, szolgáltatási előfizetés módosítása díjmentes
 • SMS szolgáltatás szerveroldali, alapértesítéstől eltérő esetben nettó 60.- Ft/SMS ( Bruttó 76.- Ft/SMS )
 • SMS szolgáltatás GSM SIM kártya, eszközoldali nettó 70.- Ft ( Bruttó 88 Ft/SMS ), EUR/HUF árfolyam változás esetén változhat. Megállapított díj az EUR 320.-Ft - 380.-Ft közötti árfolyamig érvényes!
 • GPS egység beszerelése szolgáltatás megkötéssel díjmentes
 • GPS egység cseréje az egység meghibásodása esetén, szolgáltatás megtartása mellett díjmentes
 • GPS egység cseréje az egység meghibásodása esetén, szolgáltatás igénybevétele nélkül, függetlenül az egység garanciájának megléte esetén nettó 4,800.-Ft ( bruttó 6,096.- Ft )
 • GPS egység beszerelése szolgáltatás nélkül nettó 4,800.-Ft/egység ( bruttó 6,096.- Ft )
 • GPS egység kiszerelése szolgáltatás felmondás esetén nettó 4,800.- Ft ( bruttó 6,096.- Ft )
 • Késedelmi kamat mértéke a mindenkori banki alapkamat 2x-ese, napi tőkésítéssel számfejtve

Szolgáltatás időzítései

 • A GPS eszközök beállításai alapján 10 másodperc és 1800 másodperc időintelvallumonként küld adatokat a központ szerver felé.
 • A szerver adatfeldolgozása, titkosítási müvelet végrehajtása 1-2másodperc üzenetenként.
 • Elektronikus levélben történő adatküldés a feldolgozást követően 2-5 másodpercen belül történik.
 • Szerveroldali SMS küldés a feldolgozást követően 15-45 másodpercen belül történik.
 • Eszköz oldali SMS küldés az esemény bekövetkezte után 10-20 másodpercen belül történik.
 • Ügyfél oldalon az elektronikus levél fogadása a Megrendelő levelező szerverének sebességétől függ. Megjelenítés a fogadó állomáson ( mobil telefon, számítógép, stb ) a levelező programban beállított ütemezés szerinti időzítéssel jeleníthető meg, ami akár több perces időzítés is lehet.

Szolgáltatási feltételek érvénye: 2021. január 01.-től visszavonásig érvényes

Göd, 2021. január 01.

Medveczki Zoltán ügyvezető