Adatkezelés

Nyilatkozat

                    A PC-Tools Számítás- és Biztonságtechnikai Kereskedelmi, Marketing és Tanácsadó Betéti Társaság (H-2131 Göd, Erzsébet liget utca 26-36./B3, a továbbiakban PC-Tools Bt., szolgáltató, adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott előírásoknak, törvényeknek, jogszabályoknak. A PC-Tools Bt. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. A változtatásokról azonnal értesíti regisztrál felhasználóit, illetve azt jelzi a belépési oldalon. A PC-Tools Bt. mindent elkövet a szolgáltatás szintentartására, de a rendszer használatából eredő esetleges károkért felelősséget nem vállal. A PC-Tools Bt. a tudomására jutott személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja. A PC-Tools Bt. az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, amely alapján mint saját magára mint partnerei számára nézve elkötelezett. 
Adatkezelési alapelvei összhangban vannak a mindenkori hatályos jogszabályokkal. Alkalmazott betartott és betartatott jogszabályok:                      

- 1992. évi LXIII. törvény - a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról;- 2001. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.                     


PC-Tools Számítás- és Biztonságtechnikai Kereskedelmi, Marketing és Tanácsadó Betéti Társaság ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Budapest, 2010. január 01.
Aktualizálva: Göd, 2019. október 21.

 1. Adatkezelési tájékoztatóban alkalmazott kifejezések meghatározása:
  • adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;
  • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi;
  • adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;
  • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
  • adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai vissza nem állítható megsemmisítése;
  • adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;
  • adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
  • adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele;
  • automatizált adatállomány: automatikus feldolgozásra kerülő adatok sora.
  • harmadik ország: minden olyan ország, amely nem tagja az Európai Gazdasági Térségnek.
  • gépi feldolgozás: a következő műveleteket tartalmazza, ha azokat részben vagy egészben automatizált eszközökkel hajtják végre: az adatok tárolása, az adatokkal végzett logikai vagy aritmetikai műveletek, az adatok megváltoztatása, törlése, visszakeresése és terjesztése.
  • harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
  • hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;
  • Különleges adat: a faji eredetre, a nemzeti, nemzetiségi és etnikai hovatartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más meggyőződésre, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adatok.
  • nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;
  • személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;
  • tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

 2. Az adatok minősége, azaz a személyes adatokra vonatkozó követelmények a gépi feldolgozás során:
  • Az adatokat csak tisztességesen és törvényesen szabad megszerezni és feldolgozni.
  • Az adatokat csak meghatározott és törvényes célra szabad tárolni, és attól eltérő módon nem szabad felhasználni.
  • Az adatoknak tárolásuk céljával arányban kell állniuk, és meg kell felelniük e célnak, azon nem terjedhetnek túl.
  • Az adatoknak pontosaknak, és - ha a szolgáltatás megkívánja - időszerűeknek kell lenniük.
  • Az adatok tárolási módjának olyannak kell lennie, amely az adatalany azonosítását csak a tárolás céljához szükséges ideig teszi lehetővé.
  • Nem lehet gépi úton feldolgozni a faji eredetre, a politikai véleményre, a vallásos vagy más meggyőződésre, valamint az egészségre, a szexuális életre vonatkozó személyes adatokat, kivéve, ha a hazai jog megfelelő biztosítékokat nyújt. Ez vonatkozik a büntető ítéletekkel kapcsolatos személyes adatokra is.
  • Megfelelő biztonsági intézkedéseket kell tenni az automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozására.

 3. Személyes adat akkor kezelhető, ha
  • ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete elrendeli.
  • Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy hozzájárulásához nem szükséges törvényes képviselőjének hozzájárulása, ugyanis a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz, és különösebb megfontolást nem igényel.
  • Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak.
  • Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.
  • Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.
  • Az érintettet - egyértelműen, közérthetően és részletesen - tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.
  • A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:
   • felvételük és kezelésük minden esetben a törvényi előírásoknak megfelel;
   • pontosak, teljesek és ha szükséges időszerűek;
   • tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.
  • Korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jel alkalmazása tilos.
  • A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.
  • Személyes adat (beleértve a különleges adatot is) az országból - az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül - harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme. Az Európai Gazdasági Térség tagállamaiba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha a Magyar Köztársaság területén belüli adattovábbításra kerülne sor.

 4. A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama
  • A szolgáltatásokon belül, az érintettel kapcsolatos minden adat kezelése önkéntes hozzájáruláson alapul.
  • A személyes adatok kezelése minden esetben a mindenkor hatályos vonatkozó magyar jogszabályoknak megfelelően történik.
  • A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama
   • A honlapok látogatásárol a PC-Tools Bt. nem készit semmi nemű azonosításra alkalmas nyilvántartást, adatokat nem gyűjt.
   • A PC-Tools Bt. szolgáltatásai regisztrációhoz kötöttek. Regisztráció nélkül aktív tevékenységre a portálon nincs lehetőség.
   • A szolgáltató a regisztrációs adatbázisban a felhasználói nevet (login), az érintett jelszavát (password), a cég vagy közület e-mail címét, a levelezési címét, a számlázási címét, a kontakt személy nevét, kontakt személy telefonszámát, kontakt személy mobiltelefon számát, cég vagy közület FAX számát, kontakt személy e-mail címét, a cég vagy közület adószámát, a cég vagy közület Uniós adószámát, a cég vagy közület bankszámla számát, a cég vagy TEÁOR kódját, a regisztráció időpontját, regisztrációkori IP címét kezeli.
   • Ezek az adatok elengedhetetlenül szükségesek az azonosításhoz, a kapcsolatfelvételhez illetve rendelés számlakibocsájtáshoz, továbbá a rendelt egység kiszállításához.
   • Az adatbázis a fentieken kívül tartalmazza, hogy a felhasználó kért-e e-mail hírlevelet vagy sem. A hírlevéllel kapcsolatos adatkezelést külön pont tárgyalja.
   • A megadott adatok többségének módosítását a honlapon el lehet végezni.
   • Az adatok, egyben a regisztráció törlését a Kapcsolatfelvétel menüben lehet kérni.
  • Hírlevél és egyéb értesítések
   • A szolgáltató heti rendszerességgel értesítheti újdonságairól azokat a felhasználókat, akik a hírlevél küldését kérték. Fentieken felül a szolgáltató rendszere egyéb - a szolgáltatásban magában rejlő - üzeneteket is küldhet alkalmanként.
  • Ajánlja oldalunkat barátjának, imerősének
   • Lehetőség van arra, hogy ha a felhasználó érdekesnek talál egy hirdetést, oldalt vagy magát a webturkálo.hu szolgáltatást, akkor a rendszer segítségével - saját nevében és e-mail címével - értesítse erről barátját. A rendszer a címzett adatait és a levelet nem rögzíti.
  • Fórum
   • A fórum témáihoz hozzá lehet szólni, vagy új témát lehet nyitni. A téma neve, a hozzászóló felhasználói neve és az üzenet tartalma nyilvánosságra kerül. További információ a Fórum felhasználói oldalán.
  • Kapcsolatfelvétel
   • A név, e-mail cím és az üzenet elküldésével a honlapon található űrlap segítségével, vagy e-mail útján lehetőség van a szolgáltatóval felvenni a kapcsolatot. Az üzeneteket a szolgáltató csak rendeltetésszerűen használja fel, az ügy végleges elintézése után archiválja.
  • Egyéb adatkezelések
   • E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.
   • Felhívjuk a felhasználóink figyelmét, hogy a bíróság, az ügyész és a nyomozó hatóság tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti a szolgáltatót (Be. 71. §).
   • A PC-Tools Bt. a hatóságok részére - amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte - személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 5. A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága
  • A PC-Tools Betéti társaság saját szerver üzemeltetését végzi a SZERVERnet International Kft. HOST géptermében (1132 Budapest Victor Hugo utca 18-22./5.) találhatóak.
  • A PC-Tools Bt. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
   • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
   • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
   • változatlansága igazolható (adatintegritás);
   • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága);
  • A PC-Tools Bt. olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.
  • A PC-Tools Bt. az adatkezelés során megőrzi:
   • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
   • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
   • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz.
  • Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a szolgáltató megtesz minden tőle elvárható intézkedést.
  • A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében.

 6. Az adatkezelő adatai, elérhetősége
  • Név: PC-Tools Betéti Társaság
  • Cím: H-2131 Göd, Erzsébet liget utca 26-36./B3
  • Telefon: +3620 9517-943
  • E-mail: pctoolsbt@mail.pctools.hu
  • Cégjegyzékszám: 01-06-713429
  • Adószám: 24584469-2-13
  • Képviselő: Medveczki Zoltán ügyvezető

 7. Jogorvoslati lehetőségek
  • Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - törlését a regisztrációnál jelzett módon, illetve ügyfélszolgálata útján.
  • Az érintett kérelmére a PC-Tools Bt., mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a PC-Tools Bt. költségtérítést állapít meg.
  • A PC-Tools Bt. a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.
  • A PC-Tools Bt. a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították.
  • Az értesítés mellőzhető, amennyiben az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
  • Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
   • a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
   • a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
   • a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.
  • A PC-Tools Bt. - az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével - a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
  • Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.
  • A PC-Tools Bt. az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.
  • Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
  • A PC-Tools Bt. az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.
  • Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.
  • Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal az Adatvédelmi Biztos irodájánál lehet élni:
   • Név: Adatvédelmi Biztos Hivatala
   • Székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 22.
   • Postacím: 1387 Budapest, Pf.: 40.
   • Telefon: (+361) 475-7186, 475.7100
   • Fax: (+361) 269-3541
   • E-mail: adatved@obh.hu